Regulamin

§ 1

Informacje podstawowe.

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.polskielotniska.com  (dalej „Serwis”) jest Mixedmedia Bartłomiej Nowak (dalej „Mixedmedia”)
 2. W obrębie Serwisu Mixedmedia działa jako pośrednik w rezerwacji i wynajmie miejsc parkingowych na terenie wybranych parkingów.
 3. Właścicielami miejsc parkingowych są Operatorzy Parkingów (dalej „Parkingi”)

§ 2

Zasady rezerwacji miejsc parkingowych.

 1. Rezerwacji miejsc parkingowych dokonuje się za pośrednictwem Serwisu www.polskielotniska.com
 2. Rezerwacja miejsca parkingowego dozwolona jest wyłącznie w swoim imieniu i na swoją rzecz. Rezerwowanie miejsca parkingowego w imieniu osoby trzeciej jest dopuszczalna tylko w przypadku posiadania ważnego w świetle prawa pełnomocnictwa.
 3. Dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego na terenie wybranego parkingu oznacza akceptację oferty Parkingu.
 4. Spośród dostępnych Parkingów wybierają Państwo ten, który w największym stopniu spełnia Państwa wymagania. Następnie rezerwują Państwo miejsce parkingowe poprzez wypełnienie formularza rezerwacji.
 5. Po dokonaniu rezerwacji automatycznie otrzymują Państwo jej potwierdzenie. Rezerwacja nie jest gwarancją miejsca. Mixedmedia może anulować rezerwację jeśli Parking wykaże, że nie jest w stanie wypełnić rezerwacji, wówczas rezerwacja zostanie przeniesiona na najbliższy Parking, który będzie w stanie wypełnić rezerwację.
 6. W sytuacji braku potwierdzenia rezerwacji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
 7. W sytuacji zmiany terminu rezerwacji lub anulowania rezerwacji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

§ 3

Opłaty za wynajem miejsca parkingowego.

 1. Istnieją dwie możliwości opłaty za wynajem miejsca parkingowego. Płatność gotówką na Parkingu lub płatność on-line przed przyjazdem na Parking.
 2. W sytuacji gdy w Serwisie dokonują Państwo tylko rezerwacji miejsca parkingowego, uiszczenie opłaty za usługę wynajmu tego miejsca następuje bezpośrednio na Parkingu, potwierdzenie dokonania płatności otrzymują Państwo od pracownika Parkingu. W zależności od Parkingu płatność za wynajem miejsca parkingowego następuje podczas wjazdu na Parking lub z chwilą jego opuszczenia.
 3. W sytuacji gdy w Serwisie dokonują Państwo zarówno rezerwacji miejsca parkingowego jak również opłaty za wynajem tego miejsca, mają Państwo możliwość uiszczenia opłaty on-line za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Potwierdzenie realizacji płatności otrzymają państwo niezwłocznie po jej dokonaniu.
 4. W sytuacji braku potwierdzenia realizacji płatności prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie lub wydrukowanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za miejsce parkingowe, które następnie należy okazać pracownikowi Parkingu.

§ 4

Ochrona danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe podawane podczas procesu rezerwacji miejsc parkingowych w Serwisie będą przetwarzane przez Mixedmedia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (teks jednolity Dz. U. Nr 101 poz 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
 2. Wysyłając formularz rezerwacji miejsca parkingowego za pośrednictwem Serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Mixedmedia swoich danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji usługi rezerwacji miejsca parkingowego. W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu, zmiany jaki i żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

§ 5

Odpowiedzialność.

 1. Mixedmedia odpowiada ze realizację dokonanej prawidłowo rezerwacji lub rezerwacji i zakupu miejsca parkingowego na terenie wybranego przez Państwa Parkingu, do kwoty stanowiącej równowartość wniesionej przez Państwa opłaty za usługę parkingową świadczoną na terenie wybranego przez państwa Parkingu.
 2. Mixedmedia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą treści opisów, zdjęć lokalizacji itp. Parkingów. Wyłączną odpowiedzialność za opisy, zdjęcia, lokalizacje itp. Parkingów ponoszą operatorzy parkingów.
 3. Mixedmedia jest wyłącznie pośrednikiem w realizacji rezerwacji i sprzedaży miejsc parkingowych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazdy i inne mienie pozostawione na Parkingach.
 4. Mixedmedia nie odpowiada za jakiekolwiek omyłki, błędy, zaniedbania, wypadki czy szkody wynikające z działania lub zaniechania operatorów parkingów.
 5. Mixedmedia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe  takie jak: awarie sprzętu, przerwy w dostawie energii, awarie łączy internetowych itp.

 

§ 6

Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą być związane z usługami świadczonymi przez Mixedmedia, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Mixedmedia. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
 3. Korzystając z Serwisu oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i bez zastrzeżeń akceptują Państwo wszystkie postanowienia zawarte w treści niniejszego Regulaminu.